Privacyverklaring

Privacyverklaring Healingpraktijk Apatura

Healingpraktijk Apatura beschermt de persoonsgegevens van haar cliënten goed, verzamelt niet meer dan nodig is voor het doel van de Healingpraktijk en bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In deze privacyverklaring van Healingpraktijk Apatura wordt beschreven hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens en hoe ervoor wordt gezorgd dat hiervan geen misbruik kan worden gemaakt. De privacyverklaring is eenvoudig te vinden op de website. Op het formulier ‘Voortgang en planning’ (tevens intakeformulier), waar om persoonsgegevens wordt gevraagd, staat een verwijzing naar de privacyverklaring op de website. Persoonsgegevens zijn gegevens over de cliënt als mens, bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer of geboortedatum. Als Healingpraktijk betreft dit ook gegevens over het verloop van de behandelingen.

1. Bedrijfsgegevens

Healingpraktijk Apatura
Anita Dost
Wijk Bij Duurstede
06 - 15 64 72 18
anita@healingpraktijkapatura.nl

KvK Utrecht 59571470

2. Doel van de gegevensvastlegging

De persoonsgegevens worden vastgelegd om de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, dus om de cliënt een zo goed en compleet mogelijke behandeltraject te kunnen aanbieden, het resultaat van de behandelingen te kunnen vergelijken met de oorspronkelijke vraag van de cliënt en indien nodig tijdig te kunnen bijsturen. Daarnaast worden gegevens gebruikt voor marketingactiviteiten en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens.

3. Welke gegevens worden verzameld

Uitsluitend algemene persoonsgegevens die nodig zijn voor het goed kunnen uitvoeren van behandelingen worden verzameld (privacy by design). Deze gegevens worden genoteerd in het document ‘Voortgang en planning’ (dit is tevens het intakeformulier) en in de eigen computer van Healingpraktijk Apatura opgeslagen. In geval van workshops of meditatie-avonden worden uitsluitend persoonsgegevens geregistreerd die noodzakelijk zijn voor de financiële boekhouding.

De mailinglijst voor nieuwsbrieven wordt extern gehost. Dat wil zeggen dat er geen rechtstreekse of permanente link is tussen de mailinglijst en de cliëntgegevens. Voordeel daarvan is dat het onmogelijk is dat er abusievelijk onbedoelde informatie gedeeld kan worden / in de mailinglijst terecht kan komen.

Financiële gegevens worden verwerkt in een online boekhoudprogramma. Invoer van de gegevens gebeurt door de externe boekhouder van Healingpraktijk Apatura. De boekhouder gaat conform de wettelijke verplichtingen vertrouwelijk met deze gegevens om.

4. Omgang met de gegevens

De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan derden. Healingpraktijk Apatura gebruikt ook gegevens over bezoekers van haar website nimmer om zonder vooraf gegeven toestemming aanbiedingen van diensten toe te sturen (e‑mailspam e.d.). Healingpraktijk Apatura stelt gegevens over bezoekers van haar websites niet aan derden ter beschikking.

5. Bewaartermijnen

De wettelijke voorschriften voor bewaartermijnen worden gevolgd: persoonsgegevens 5 jaar en financiële gegevens 7 jaar.

6. Cookies

Healingpraktijk Apatura maakt alleen gebruik van analytische cookies op haar website die geen inbreuk maken op de privacy van de cliënt (voor navigatie en Google, deze zijn niet gebonden aan een naam of adres). Deze cookies worden alleen gebruikt om het gebruik van de website te kunnen meten.

7. Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

De cliëntendossiers zijn afgeschermd met een login-code en een wachtwoord en zijn niet toegankelijk voor derden.

8. Dataportabiliteit

De cliënt heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van de eigen gegevens die digitaal zijn vastgelegd. Verzoeken hiertoe worden bij de eigenaar van Healingpraktijk Apatura ingediend (adres zie onder punt 1). Het verzoek wordt binnen vier weken verwerkt.

9. Recht op intrekking van verleende toestemming

De cliënten van Healingpraktijk Apatura hebben het recht de door hen verleende toestemming om hun voor de behandelingen noodzakelijke persoonsgegevens te registreren (zoals die is verleend door ondertekening van het document ‘Voortgang en planning’), in te trekken.

10. Recht op vergetelheid

Healingpraktijk Apatura zal de persoonsgegevens van de cliënt wissen indien de cliënt daarom vraagt én indien het recht op vergetelheid van toepassing is.

11. Recht om een klacht in te dienen

Healingpraktijk Apatura voldoet aan alle eisen om kwalitatief hoogwaardige behandelingen te kunnen geven en handelt conform de op haar website geplaatste ethiekcode. Mocht er onverhoopt toch reden zijn voor een klacht dan kan deze worden ingediend bij het Klachtenportaal Zorg via de website www.klachtenportaalzorg.nl of per e‑mail via info@klachtenportaalzorg.nl. Het recht om een klacht in te dienen staat tevens vermeld op de website van Healingpraktijk Apatura.

Healingpraktijk Apatura gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van cliënten. Klachten over de omgang met persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 28 december 2022.