Algemene voorwaarden

Algemene  Voorwaarden Healingpraktijk  Apatura

Art. 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Healer en de Opdrachtgever. Dit betreft aurahealing, healing, Reiki, Shamballa, Munay-Ki en Soul Body Fusion®.

Art. 2.  Uitvoering van de overeenkomst
1.  De Healer zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang  kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de Healer worden medegedeeld.

3. De Healer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Art. 3. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.

2. De Healer zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de Opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Art.4  Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 5. Klachten
1. De Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de Healer, bij gebreke waarvan het recht van Opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

2. De Healer voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) door aansluiting bij het Klachtenportaal Zorg. Zich voordoende klachten worden door Klachtenportaal Zorg in behandeling genomen. Een uitprintbare folder met informatie over de klachtenregeling wordt op aanvraag toegezonden.

Art. 6. Betaling
Betaling dient voorafgaande aan de behandeling contact of via telebanking aan de Healer te geschieden. Indien gewenst is een factuur verkrijgbaar.

Art. 7. Verhindering
Wanneer de Opdrachtgever verhinderd is dient dit minimaal 24 uur van tevoren te worden doorgegeven, zodat de Healer in de gelegenheid wordt gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig afbelt worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. De Opdrachtgever kan verhindering telefonisch, via WhatsApp of per e-mail doorgeven.

Workshops en cursussen hebben hun eigen inschrijf- en annuleringsvoorwaarden. Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden kosten in rekening gebracht:

* meer dan 2 weken vóór de workshop/cursus € 25,- administratiekosten
* binnen 1 –2 weken vóór de workshop/cursus 50%
* binnen 1 week vóór de workshop/cursus 100%

De uitgebreide inschrijf- en annuleringsvoorwaarden voor workshops en cursussen staan op de website.

Art. 8. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de Healer is sprake van een inspanningsverplichting.

2. De Healer geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de Healer. De Healer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3. De Healer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de Opdrachtgever door de Healer mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4. De aansprakelijkheid van de Healer voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een workshop of 4 consults.

5. De Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de Healer aansprakelijk wil stellen.

6. Ten aanzien van corona neemt Healer diverse door het RIVM geadviseerde maatregelen en wordt de Opdrachtgever gevraagd ook deze maatregelen op te volgen. Ondanks deze maatregelen blijft de kans bestaan – hoe gering ook – dat de Opdrachtgever besmet raakt tijdens activiteiten van de Healer. Met het nemen van het besluit om deel te nemen aan een behandeling, workshop of cursus, gaat de Opdrachtgever akkoord met dit risico.

 

Wijk bij Duurstede, februari 2022